Atomistyka

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko w 2023 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe /Dz. U. 2021 poz 1792, z 2022 r. poz. 974/ zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 9 i 10 oraz art. 32b.

Firma PIMCO wykonuje działalność związaną z narażaniem na promieniowanie jonizacyjne polegają na:

 • Produkowaniu, instalowaniu, stosowaniu lub obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub obrocie tymi urządzeniami a także uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (zgodna z art. 4 pkt. 1 ppkt. 9 i 10 ustawy Prawo atomowe)
 • Pracownicy, bezpośrednio zatrudnieniu przy instalowaniu, stosowaniu i obsłudze ww. urządzeń zostali zaliczeni do kategorii narażenia B
 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia (dla pracowników wykonujących swoje obowiązki w narażeniu na promieniowanie jonizujące) przy pomocy pomiarów dozymetrycznych środowiska pracy
 • Pomiary dozymetryczne mocy dawki, mocy przestrzennego równoważnika dawki oraz skażeń powierzchniowych z zastosowaniem źródeł β promieniowania jonizującego wykorzystywane są w jednostce radiometrem RKP-2 nr fabryczny FB 0021, nr świadectwa wzorcowania 0654/22.
 • w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.) zmierzona dawka efektywna wynosiła <2mSV  (dla osób postronnych <0,2 mSv).
 • Opis pomiarów dozymetrycznych, dawek granicznych oraz kategorii narażenia znajduje się w ustawie Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000r. (Dz. U. 2021 poz 1792) vide art. 17: oraz Załączniku nr 4 do ustawy Prawo atomowe.  Dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
  • Pracownicy: 20 mSv/rok
  • Ogół ludności: 1 mSv/rok

Uwaga

 • Na podstawie pomierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że nasza działalność w minionych 12 miesiącach ni miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • W trakcie podejmowania działań / w wymienionym wyżej okresie/ nie doszło do uwolnienia do środowiska substancji promieniotwórczych.
waves