Atomistyka

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko w 2020 r.

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe /Dz. U. 2019 poz 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2.

Firma PIMCO wykonuje działalność związaną z narażaniem na promieniowanie jonizacyjne polegają na:

  • Produkowaniu, instalowaniu, stosowaniu lub obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub obrocie tymi urządzeniami (zgodnie z art. 4 pkt. 1 ppkt. 9 /dz. U. 2019 poz. 1792/ – Prawo atomowe)
  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.200r. do 31.12.2020 r.) zmierzona dawka efektywna wynosiła <2mSV.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz. U. z 2005 poz. 168/ – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
    • Pracownicy: 20 mSv/rok
    • Ogół ludności: 1 mSv/rok

Uwaga

  • Na podstawie pomierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że nasza działalność w minionych 12 miesiącach ni miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • W trakcie podejmowania działań / w wymienionym wyżej okresie/ nie doszło do uwolnienia do środowiska substancji promieniotwórczych.
waves